• Usługi elektryczne i energetyczne
 • Kamery termowizyjne
 • Instalacje i pomiary elektryczne
POMIARY ELEKTRYCZNE

Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń

 • rezystancji izolacji – badania stanu izolacji
 • pomiary rezystancji impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
 • badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
 • pomiary baterii kondensatorowych do kompensacji mocy biernej
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie natężenia oświetlenia, podstawowego i awaryjnego
 • ustalenie kolejności wirowania faz
 • analiza sieci jedno i trój fazowych